قاصدک

انگار برای عاشقی افريده شده.يا نه!!!!برای رسوندن خبری از عاشقی به معشوقی

يا از معشوقی به عاشقی....

قاصدک رو گرفتم  اين بار هيچ خبری با خودش نداشت اما نذاشتم بی خبر بره

تو گوشش زمزمه کردم و او نو به دست باد سپردم......

قاصدک نرفته برگشت و گفت:

شونه های من برای رسوندن اين خبر ضعيف هستن .اين خبر سنگينه و اين عشق بزرگ.

گفتم برو.........

قاصدک به فکر فرو رفت بعد لبخندی زد و گفت:

از دوست داشتن تا عاشق بودن راه طولانيه ,راهی از رنج و عشق و صبوری

و هر کسی به  اين راه اشنا نيست پس عاشق اون کسی باش که جواب  عشق

رو خوب بده......

عاشق يک عاشق باش

 

/ 0 نظر / 4 بازدید