مي خواستم با تو باشم

می خواستم با تو باشم
می خواستم شادمانت کنم
می خواستم عاشق باشم و
عشق را با تو قسمت کنم
می خواستم در شاه راه زندگی
پا به پايت بايستم و
دستانم را پناه بی پناهيت کنم
می خواستم چشمانم رابراي
عشقمان هديه کنم و
برای لحظه های با تو بودن
جان فدا کنم
اري....می خواستم با تو باشم

/ 0 نظر / 11 بازدید