دوستی

دوستی زمزمه ی پرواز است
دوست همدم تنها ييهاست
شايد ان شب پره ی سوخته دل
نور را همدم خود می دانست
شايد او تنها بود
شايد ان ظلمت شب
عشق را بر دل او ريخته بود
من تمام لحظه ها را يافت
غربت پروانه-دوری نور
ولی افسوس که دل جای دگر غم دارد
خبر دوری تو خبر روزی که فاصله ها دور شوند
روز هايی که پر از تنهايی ست
خاطرت باشدو جايت خالی
و دل از عطر نگاهت لبريز
ولي اين افسون ها از نگاهم جاريست
تا زمانی که تو هستی ونگاهت جاريست
من از ان گفته ی تو می ايم
گفته هايي که به دل حک کردم
دوستی زمزمه ی پرواز است

/ 0 نظر / 4 بازدید