جسارت

جسارت می کنم اما در او من نقشی از عصيان نمی بينم
سرا پای وجودش را به غير از خوبی و ايمان نمی بينم
دلم با خنده هايش خو گرفته دوستش دارم
و اين احساس را از جانب شيطان نمی بينم
حکايتهای يوسف و زليخا را برايش باز مي گويم
ولی در او دليلی از برای نفی اين فرمان نمی بينم
نجابت را برايش بارها تکرار خواهم کرد
جسارت می کنم اما درونش ذره ای نقصان نمي بينم


/ 0 نظر / 11 بازدید