محاكمه عشق

شبی که عشق را کتک زدند
تمام مردمان شهر را محک زدند
محاکمه شروع شد سوالها جوابها
و عاقبت تمامشان کلک زدند
پس از محاکمه از ان ميان
مرا به اتهام عاشقی فلک زدند
شکست همين صدا شنيده شد
به قلب عاشقم ترک زدند
دلی که جز حلاوت محبت و وفا نداشت
به جای جای سفرهاش نمک زدند
به جرم مهربانيم مرا به ناروا فلک زدند
شبی که عشق را کتک زدند

/ 0 نظر / 6 بازدید