قلبم

آنقدر سياهی ديده ام

که بوی محبوبه شب باغچه ات

و برق چشمان زيتونی ات

سپيدی يک دست راه زندگی را

برايم تداعی می کند

شمع و گلباران هم نيازی نيست

شهرزاد همه قصه های من

فقط يک تکه از قلبم را به من پس می دهی ؟

/ 0 نظر / 18 بازدید